^Top of Page

COIRM GAEL LINN

 Tá físeán de fhéile Coirm le feiceáil ANSEO

           (BEIDH GACH EOLAS FAOI COIRM 2019 AR FÁIL ANSEO GO LUATH)

Iarraimid ar mhúinteoirí na rialacha thíos a bhaineann le Coirm a léamh i dtosach sula líonann siad an fhoirm iontrála.

COIRM GAEL LINN
Tá sé mar aidhm ag COIRM lucht bunscoile a spreagadh le seó i nGaeilge a chur ar an ardán a léireoidh na tallanna éagsúla atá ag daltaí na scoile, bídís ón rang céanna nó ó ranganna éagsúla. Sa tslí seo táimid ag súil le meas agus spéis na bpáistí sa Ghaeilge a neartú agus deis a thabhairt dóibh í a chleachtadh chomh maith. Tá Coirm dírithe go príomha ar ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna gaeltachta.

NA SEÓNNA FÉIN

• Is éard atá i gceist le Seó Scoile ná seó i nGaeilge nach mairfidh níos faide ná 20 nóiméad ina mbeidh tallanna éagsúla na scoile á dtabhairt le chéile agus á gcur os comhair lucht féachana. Tá sé tábhachtach cloí leis an teorainn ama ionas nach gcuirfear as don chlár ama. 

• Is féidir seó a léiriú ina bhfuil meascán de mhíreanna -ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, aithriseoireacht, rince agus araile. Glacfar le seónna i bhfoirm scoraíochta, cabaret, ceoldráma, dráma nó sceits. Tá físeán de fhéile COIRM le feiceáil thuas.

• Ní mór an Ghaeilge, bíodh sí labhartha nó canta, a bheith le cloisteáil ar feadh seacht nóiméad ar a laghad le linn an tseó (Ní leor, mar shampla, seó a léiriú nach mbeidh ann ach míreanna ceoil agus rince tríd síos). Ní cheadófar aon Bhéarla sa seó agus ní bheidh cead fuaimrianta le liricí Béarla a sheinm mar thionlacan lena linn.

• Chun leanúnachas a chruthú d’fhéadfaí téama a roghnú donseó ach ní bheidh sé seo riachtanach.

• D'fhonn compord agus sábháilteacht a chinntiú ní cheadófar níos mó ná 60 páiste in aon seó. Ar ndóigh is féidir seó a chur le chéile le grúpa i bhfad níos lú ná sin. Níl aon íosmhéid i gceist.

• Arís d’fhonn compord agus sábháilteacht a éascú moltar do mhúinteoirí gan páistí ó na ranganna naíonáin a bheith páirteach sa seó.

• Beidh cead ag múinteoir/duine fásta tionlacan ceoil a sholáthar do na páistí i gcás amhránaíochta, nó ceol a sheinm dóibh i gcás rince, ach ní mór é a dhéanamh ó chúl/thaobh an stáitse.

• Má táthar chun frapaí a úsáid ní mór a chinntiú gur frapaí simplí, saorsheasaimh, so-iompraithe iad. Beifear ag súil go mbeidh seónna réidh le tosú taobh istigh de 5-7 nóiméad tar éis dóibh teacht ar an ardán.

FÉILTE COIRM 2019

Eagrófar féilte COIRM ar fud na tíre in ionaid oiriúnacha,le háiseanna maithe amharclannaíochta le linn Feabhra/Márta 2018. Seo a leanas na dátaí sealadacha do na féilte. Cinnteofar na hionaid agus na dátaí seo nuair a bheidh na hiarratais uile istigh.

Dé Céadaoin 13 Feabhra 2019 - Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí
Déardaoin 14 Feabhra 2019 - Amharclann George Bernard Shaw, Ceatharlach
Dé Céadaoin 27/Déardaoin 28 Feabhra 2019 - Amharclann Clasach, BÁC (2 lá)
Dé hAoine 1 Márta 2019 - Amharclann Phlás an Mhargaidh, Ard Mhacha
Dé Luain 4 / Dé Máirt 5 Márta 2019 - Amharclann na Cathrach, Gaillimh (2 lá)
Déardaoin 7 / Dé hAoine 8 Márta 2019 - Amharclann Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill (2 lá)
Dé Céadaoin 13 Márta - Siamsa Tíre, Trá Lí
Dé Máirt 26 Márta 2019 - Amharclann Hawks Well, Sligeach

Ag brath ar líon na n-iarratas agus ar na ceantair as a dtagann siad d'fhéadfadh na hionaid sin athrú nó d'fhéadfaí cur le líon na bhféilte.

• Chomh maith le bheith páirteach i bhféile COIRM, cuirfear imeachtaí spraíúla ar siúl do na páistí idir na seónna éagsúla. Beidh aoi/aíonna speisialta i láthair chun tabhairt faoi seo. Leagfar amach clár an lae sa chaoi is go mbeidh deis ag na daltaí seónna ó scoileanna eile a fheiceáil freisin.

IONTRÁIL:

Chun grúpa a iontráil ní gá ach cliceáil ar an fhoirm iontrála thuas ag barr an leathanaigh, an fhoirm a líonadh agus é a sheoladh ar aghaidh. Feicfidh tú ansin na roghanna atá ann chun an táille a íoc linn.


• An dáta deiridh iontrála ná 18 Eanáir 2019

• Ní cheadófar d’aon scoil níos mó ná seó amháin a iontráil agus an táille iontrála isea €20/£20

LÉIRMHEASTÓIREACHT AGUS GRADAIM

• Ní comórtas atá i gceist le COIRM ach tabharfar aitheantas (i bhfoirm ghradaim) do sheónna nó do mhíreanna as seónna a léiríonn ardchaighdeán ag na Féilte.

• Ní bheidh aon teorainn leis an líon gradam a mbeidh cead ag an léirmheastóir a bhronnadh agus déanfar gach dícheall a chinntiú go mbronnfar ar a laghad gradam amháin ar gach grúpa a ghlacann páirt. Tabharfar nótaí léirmheastóireachta do gach grúpa.


FÉILE COIRM GAEL LINN– CLÁR SAMPLACH

                MAIDIN                                                               TRÁTHNÓNA

10.30 a.m. Seó Scoile 1                                                   1.30p.m. Seó Scoile 5

11.00 a.m. Seó Scoile 2                                                   2.00p.m. Seó Scoile 6

11.30 a.m. Seó Scoile 3                                                   2.30p.m. Seó Scoile 7

12.00 nóin Seó Scoile 4                                                   3.00p.m. Seó Scoile 8

12.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM                     3.45 p.m. BRONNADH na nGRADAM

(Páistí sheónna na maidine ag imeachta
abhaile, páistí sheónna na hiarnóna ag teacht)

• Tá an clár seo déanta amach ag glacadh leis go mbeidh 8 seó páirteach. In áiteanna a mbeidh níos lú seónna ná sin ag glacadh páirte, eagrófar an lá in aon seisiún amháin.

• Le go mbainfidh na páistí lántairbhe as an lá agus chun atmaisféar a chothú san amharclann, beimid ag súil go bhféachfaidh gach grúpa ar na grúpaí eile sa seisiún céanna leo féin agus go mbeidh na grúpaí uilig ó gach seisiún i láthair ag Bronnadh na nGradam. Tá an-tábhacht ag baint leis seo dar linn mar níl tada níos measa ná seó a bheith ar ardán agus gan éinne a bheith sa lucht féachana.

GINEARÁLTA

 • Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad. Ag na himeachtaí a eagraítear do dhaltaí scoile áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach scoil a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí.

Tuilleadh Eolais ó Nigel Govan - nigel@gael-linn.ie - 01.6753298


< Bunscoil